اطلاعات تور      
نوع تور تفریحی کد تور 5012 نام تور 3روز اصفهان تعداد شب 2 ایرلاین ایران ایر وضعیت سفر تورهای لحظه آخری تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور شمسی : 1403/01/01 میلادی : 2024/03/20 روزهای حرکت شنبه / یکشنبه /چهارشنبه / پنح شنبه /
گالری
اصفهان
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه
سرویس
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
پردیسان عالی قاپو
هتل پردیسان عالی قاپو
(ALL )
خیابان چهار باغ عباسی، حدفاصل کوآلالامپور و عباس آباد، هتل عالی قاپو
4,250,000
2,300,000
350,000
600,000
هتل عباسی اصفهان
هتل هتل عباسی اصفهان
(UALL )
چهار باغ عباسی
5,000,000
3,500,000
240,000
500,000
هتل پارسیان کوثر
هتل هتل پارسیان کوثر
(UALL )
شهر اصفهان، بلوار ملت، جنب سی و سه پل، هتل کوثر
5,200,000
3,700,000
450,000
760,000
هتل قیمت به تومان

پردیسان عالی قاپوهتل پردیسان عالی قاپو(ALL )خیابان چهار باغ عباسی، حدفاصل کوآلالامپور و عباس آباد، هتل عالی قاپو

دو تخته 4,250,000
یک تخته 2,300,000
کودک 6-2 350,000
کودک 12-6 600,000

هتل عباسی اصفهانهتل هتل عباسی اصفهان(UALL )چهار باغ عباسی

دو تخته 5,000,000
یک تخته 3,500,000
کودک 6-2 240,000
کودک 12-6 500,000

هتل پارسیان کوثرهتل هتل پارسیان کوثر(UALL )شهر اصفهان، بلوار ملت، جنب سی و سه پل، هتل کوثر

دو تخته 5,200,000
یک تخته 3,700,000
کودک 6-2 450,000
کودک 12-6 760,000
ترانسفر

ندارد

خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
برنامه سفر

روز اول ﺗﻬﺮان – اﺻﻔﻬﺎن:  ﺻﺒﺢ زود ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﻗﻢ و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎرال ، اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ در ﻫﺘﻞ و ﺻﺮف ﻧﻬﺎر و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ، ﻏﺮوب ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﯽ و ﺳـﻪ ﭘﻞ و ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ

روز دوم اﺻﻔﻬﺎن: ﺑﻌﺪ از ﺻـﺮف ﺻـﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن و ﺻﺮف ﻧﻬﺎر در رﺳﺘﻮران ،ﮔﺸــﺖ در ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن وﻫﺸـــﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ 

روز ﺳـﻮم اﺻـﻔﻬﺎن – اﺑﯿﺎﻧﻪ – ﺗﻬﺮان: ﺻـﺮف ﺻــﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺴــــﺎي واﻧﮏ و ﻣﻨﺎر ﺟﻨﺒﺎن ، ﺻﺮف ﻧﻬﺎر در رﺳﺘﻮران  ﺷﻬﺮزاد و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان و در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﺑﯿﺎﻧﻪ وﭘﺲ از ﮔﺸﺖ در اﺑﯿﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮان

توضیحات
<h1 style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">لطفا&nbsp; در هنگام دیدو بازدید از اماکن دیدنی از نوشتن متن بر روی آثار باستانی خود داری نمایید</span></h1>
مسیر آنلاین
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*